Hörnstenar

Slöjdportfolio utgår från tre hörnstenar:

  • LGR 11,
  • Portfoliometodik
  • Freinetpedagogik

LGR 11

I kursplan för slöjd står ”Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet”. Hur gör man detta på enklast tänkbara sätt? Det ska vara roligt för eleven och enkelt för läraren.

Elev: Upp med mobilen ur fickan: logga in, nytt alster, skriv rubrik och ange ”skriver sen”. Ta bilden så att arbetet kan tas hem. Plocka upp redovisningen hemma, gör den snyggt och ordentligt.

Lärare: Logga in och få tillgång till alla dina elever samlat och strukturerat. För att på ett rationellt och enkelt sätt kunna ge stöd åt minnet för att kunna bedöma så många individer som en slöjdlärare undervisar.

Citat ur kursplan ”Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material.”
Den lektionstid som finns räcker inte för att alla elever ska kunna göra detta muntligt.

Portfoliometodik

Portfoliometodik där eleverna samlar sina verk, får kommentarer från läraren och hjälp att komma vidare i sin utveckling. Allt är samlat på samma ställe så att eleven kan följa sin kunskapsresa i slöjd genom hela grundskolan. För lärare och föräldrar ger elevens reflektioner ovärderlig insyn i elevens lärande och elevens förståelse, och kunskap i ämnet.

”portfolio [pɔrtfu:´liu] (engelska, av franska portefeuille; jfr portfölj), mapp med arbeten eller arbetsprover. Som pedagogisk term avses en mapp med en elevs arbeten jämte kommentarer kring dessa i syfte att dokumentera elevens utveckling. Avsikten är att involvera eleven i utvärdering och reflexion av det egna arbetet utifrån vissa givna kriterier enligt den s.k. portföljmetodiken. Inom vissa yrkeskategorier, t.ex. formgivare eller fotomodeller, kan portfolio avse den mapp med arbetsprover man visar upp för en presumtiv uppdragsgivare.”
källa NE

Portfolio är en metod för att stödja eleven att lära sig att lära. Det är ett förhållningssätt där man hela tiden utgår från vad eleven kan och utvecklas därifrån. Portfolion bygger på att man reflekterar, planerar och utvärderar. Utvärderingen ska leda till att eleven lär såväl av framgångar som av misstag. Dokumenterad framgång skapar ökad självkänsla.

I Slöjdportfolio kan eleven spara alla sina alster och välja att visa fram de som är bäst på söksidan.

Om läraren är ålagd att ge bedömningen i något annat program kan man enkelt lägga en länk till elevens Slöjdportfolio och på så sätt visa vad bedömningen bygger på.

Freinetpedagogik

Freinetpedagogik utgår från Célestin Freinets tankar om att barnens arbete ska tas på allvar, det de gör är på riktigt. Han lärde sina elever använda tryckpressar för att publicera sina texter redan på 1930 talet! ”Grundidén var att elever kritiskt skulle utforska sin omvärld och producera egna material i form av läromedel och tidningar” (Det var långt tidigare än internet fanns…)

”Freinet är en företrädare för den aktiva s.k. arbetsskolan, där motivationen har central betydelse för arbetet i skolan, ett arbete som skall läggas upp på ett sådant sätt att eleven förstår hur det fungerar och vilken nytta han har av det. ”
källa NE

I Sverige finns Freinet-skolor med särskild inriktning på elevernas ansvarstagande och med arbetssätt anpassat till modern teknik. Fina exempel finns här   och här.

Slöjdportfolio – några elevkommentarer från klassrummet
Första slöjdåret: Jag kan lägga upp en bild på Internet och visa vad jag har gjort!
Andra slöjdåret: Det gamla ligger kvar!? Jag fyller på min samling…
Tredje slöjdåret: Kolla va’ kul, den där hade jag glömt! Men kolla hur jag skrev…

Om eleverna redan tidigt får börja använda Slöjdportfolio kommer de ha goda möjligheter att formulera och nå de önskade målen för att få betygen de strävar efter när de slutar grundskolan.